Strona Glowna
Administracja Zespolona
e-dok
portal internetowy
przetargi

Podstawowe dane o projekcie

 

Numer projektu: RPKP.04.02.00-04-010/10

Wartość projektu: 8 433 927,18 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR: 6 061 596,63 PLN
Termin realizacji: wrzesień 2009 – sierpień 2012

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa
4- Rozwój Infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 - Rozwój
usług i aplikacji dla ludności, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu z dnia
22 września 2010r. nr WPW.I.3043-4-5-457/2010

 

Elektronicznym Obiegiem Dokumentów zostanie objęty Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz jednostki administracji zespolonej w województwie kujawsko-pomorskim. W wyniku tego działania powstanie zintegrowana platforma elektroniczna, na bazie której można świadczyć Usługi dla klientów zewnętrznych.

 

Szybki dostęp do potrzebnej informacji, skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie niezbędnych informacji;


Możliwość wielokrotnego wykorzystywania danych raz wprowadzonych do systemu;


Przydzielenie zadań osobom, które załatwią je najlepiej (najtańszym pracownikom posiadającym wystarczające kompetencje);


Obniżenie kosztów pracy w wyniku optymalizacji realizacji zadań (na przykład równomierne rozłożenie zadań pomiędzy pracowników);


Eliminacja działań niepotrzebnych lub realizowanych więcej niż raz;


Zmniejszenie kosztu nadzoru i kontroli (łatwy dostęp do statystyk związanych z realizacją zadań przez pracowników);


Możliwość oszacowania czasu realizacji zadania, co pozwala na lepsze zarządzanie czasem;


Realizacja przez system części zadań o charakterze administracyjnym (przekazywanie spraw, przypomnienia);


Zwolnienie pracowników w referatach z konieczności obsługi interesantów (przeniesienie ciężaru obsługi na kancelarię / biuro obsługi);


Wyeliminowanie czasu poświęcanego na obsługę błędnie skierowanych interesantów;


Ograniczenie czasu działań wynikających z błędów w komunikacji wewnętrznej;

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
e-administracjaK-P UW
Copyright © Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy